29-51-H/01 Výrobce potravin

Sladovník - pivovarník

Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin, vzhledem k získané kvalifikaci
především jako zaměstnanec pivovarů a sladoven. Absolvent bude jako výrobce potravin
zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmyslovou výrobu
potravinářských výrobků, obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu
technologického zařízení. Absolvent bude komplexně ovládat technologii výroby piva a sladu,
bude schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, meziproduktů i hotových výrobků.
Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů
pro absolventy tříletých učebních oborů, případně do jiného oboru středního vzdělání
ukončeného maturitní zkouškou. 

Projekt podporují: