66-52-H/01 Aranžér

Aranžér

Absolvent učebního oboru aranžér je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i
odborným vzděláním.
Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti
žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se
důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality
člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu.
Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu,
na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu
k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.
Odborné vzdělání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně
ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků. Na základě tohoto odborného
vzdělání absolvent by měl být schopen vykonávat takové činnosti, při nichž je nutno
samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, některé z těchto činností
mohou vyžadovat i určitou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Od absolventa se
často vyžaduje schopnost spolupráce s ostatními pracovníky a schopnost práce týmové.
Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání

Projekt podporují: