78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum

Z učební koncepce studijního oboru vyplývá, že absolventi budou mít znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Budou mít široké všeobecné vzdělání, mj. znalost dvou cizích jazyků, dovednosti z výpočetní techniky, znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie osobnosti, přehled v oblasti geografie a historie, praktické odborné vzdělání v oboru ekonomie, vědomosti z obecně ekonomických disciplín plnících přípravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu. Oproti učebnímu plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů - matematika, fyzika, chemie, biologie i společenskovědních předmětů - psychologie, společenská kultura, zeměpis, dějepis. Z předmětů odborných je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, výpočetní technika a výběrové odborné předměty.

Hlavním posláním ekonomického lycea je důkladná příprava pro vysokoškolské studium. I při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Tento typ vzdělání absolventům zajistí možnost zaměstnání v širokém spektru pracovních činností. Zajišťuje rovněž možnost rychlého přizpůsobení se novým pracovním požadavkům bez nutnosti rekvalifikace. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Kromě dosud používaného velmi dobrého  materiálně technického zabezpečení výuky škola disponuje novou moderní laboratoří přírodovědných předmětů kombinovanou s multimediální učebnou. Tato učebna je  široce využitelná i v ostatních předmětech stejně jako další nově vytvořené multimediální učebny.

Cílená příprava ke studiu na VŠ
kombinace odborného ekonomického vzdělání s širším všeobecným a přírodovědným vzděláním, které dává kvalitní základ pro přijímací řízení na VŠ
profilové předměty - cizí jazyky, matematika, ekonomické předměty, právo, společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, informační a komunikační technologie.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,0% (79) 9,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 51,5% (88,4) 71,3% (56,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,8% (72,7) 32,5% (42,2) 41,2% (90,9%) 26,3% (9,1%)
2017 68,9% (83,7) 60,5% (62,0) 16,0% (81,3%) 22,7% (12,5%)
2016 8,1% (0) 8,1% (0) 30,1% (89,7%) 29,3% (6,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,8% (56) 26,0% (37,0) 13,4% (82,1%) 100% (0%)
2019 44,5% (64) 32,8% (46,9) 38,3% (88,9%) 100% (0%)
2018 59,2% (67) 32% (46,1) 21,6% (84,6%) 30,4% (7,7%)
2017 66,7% (68) 56,6% (59,9) 36,4% (89,5%) 20,9% (10,5%)
2016 9,1% (58) 30,3% (46,8) 16,7% (80,6%) 33,3% (6,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: