53-41-M/03 Praktická sestra

53-41-M/03 - Praktická sestra

Praktická sestra

Pomáhej těm, kteří to nejvíce potřebují

Obor z kategorie ošetřovatelství. Připraví žáky, chlapce i dívky, pro uplatnění v ošetřovatelské péči ve zdravotnických zařízeních.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven vykonávat práci středního zdravotnického pracovníka, jenž pod odborným dohledem , případně pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje základní ošetřovatelskou péči. Absolvent se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení ambulantního či lůžkového charakteru nebo jako zdravotník ve sféře sociální péče a služeb. Dále je připraven k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ.

Zobrazit podrobnosti k oboru Praktická sestra

Vyučované předměty a profil absolventa

Profil absolventa dotváří učivo předmětů ošetřovatelství a ošetřování nemocných, kde studenti získávají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro výkon zvolené profese. Vzdělávání probíhá v těsné spojitosti se zdravotnickými pracovišti. V případě naší školy probíhá praxe v nemocnici Blansko a v nemocnici Boskovice. Žáci postupně během třetího a čtvrtého ročníku projdou všechna základní odborná lůžková i některá ambulantní oddělení těchto nemocnic.

Profil absolventa oboru 53-41-M/03 Praktická sestra:

Po řádném zakončení čtvrtého ročníku a následném úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven/a vykonávat práci středního zdravotnického pracovníka, jež pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým.

V rámci výkonu povolání se podílí na preventivní, diagnostické, terapeutické, neodkladné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Absolvent/absolventka se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení ambulantního či lůžkového charakteru nebo jako zdravotník ve sféře sociální péče a služeb.

Klíčové kompetence

 • absolventi jsou schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy
 • vyjadřují se v mateřském i cizím jazyce v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 • jednají v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností
 • umí spolupracovat s ostatními, být schopni podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo
 • vyrovnají se s různými situacemi a problémy, umí pracovat v týmech
 • jsou připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržují je, jednají v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury
 • jsou schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení
 • využívají matematické dovednosti v různých životních situacích
 • porozumí zadání problému nebo určí jádro problému, navrhnou varianty řešení, zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu
 • využívají různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí a poznatky si ověřují

Odborné kompetence

Absolvent by měl provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti výkonu nelékařských zdravotnických povolání:

 • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,    
 • provádět komplexní hygienickou péči, úpravu lůžka, prevenci proleženin,
 • pečovat o vyprazdňování pacientů,
 • rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu,
 • zajišťovat aplikaci tepla a chladu,
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z mobility,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • podílet se na zajištění herních aktivit dětí,
 • podílet se na manipulaci s léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a prádlem,
 • pečovat o pomůcky a přístroje,
 • provádět dezinfekci a sterilizaci,
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací pacienta.
 • poskytovat základní ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře

  

Projekt podporují: