26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

  • Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování bude připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v bytových a průmyslových objektech. Dále nalezne uplatnění při montáži, údržbě a opravách elektrických a elektronických zařízení. Po získání předepsané praxe a zvýšení kvalifikace může zastávat funkci revizního technika, nebo se uplatnit v samostatném podnikání.
  • Všem žákům je poskytnut zdarma pracovní oděv a obuv
  • Žáci ve třetím ročníku odborný výcvik vykonávají u spolupracujících firem, za svou práci pobírají mzdu
  • Po závěrečných zkouškách mají možnost pokračovat na dvouletém nástavbovém maturitním studiu
  • Po závěrečných zkouškál lze získat osvědčení podle vyhl. 50/78Sb. a rozšířit si tím kvalifikaci
  • Na naše absolventy tohoto oboru netrpělivě čeká mnoho nabídek pracovních míst
Projekt podporují: