63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

Specializace – ŘÍZENÍ FIREM

Žáci se naučí ovládat finanční a manažerské účetnictví, zpracovávat různé ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, vyhodnocovat je a využívat pro řízení firmy. Zvládnou základy managementu a umějí používat marketingové nástroje…

Odborné předměty: Marketing a management řízení firem, Ekonomika, Právo, Administrativa, Účetnictví a daně, Cvičení z účetnictví, Účetnictví na PC, Aplikovaná ekonomie, Ekonomická cvičení, Etiketa, Rétorika, Komunikace, Mediální tvorba, Cizí jazyk III, Odborná konverzace v anglickém a německém jazyce…

Specializace – CESTOVNÍ RUCH

Žáci si osvojí základní dovednosti potřebné k vykonávání a řízení odborných činností v zařízeních cestovního ruchu, jsou schopni komunikovat minimálně ve třech jazycích, ovládají administrativní činnosti související s provozem cestovní kanceláře, informačních center a dalšími službami cestovního ruchu.

Odborné předměty: Management a marketing CR, Práce průvodce, Služby v CR, Regionální dějiny, Geografie CR, Dějiny kultury, Cizí jazyk III, Konverzace v Aj a Nj, Mediální výchova, Komunikace…

Specializace – KOMERČNÍ PRÁVO

Žáci si osvojí znalosti ze základů práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního, trestního i mezinárodního. Rozsah studia práva je koncipovaný nejen s ohledem na uplatnění absolventů v praxi, ale i jako základ k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ. Výuka je úzce spjata s praxí a prohlubuje u žáků schopnost práce v týmu (praxe, projektová vyučování), komunikační schopnosti i kulturu slovního projevu. Toto vše ve spojení s výukou dvou cizích jazyků a zvládnutím počítačových programů užívaných v administrativě.

Specializace  MANAGEMENT SPORTU

Žáci se mohou uplatnit na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech, v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační, rehabilitační a volnočasově zaměřené programy, případně v reklamních a marketingových agenturách.

Specializace – PERSONALISTIKA

Žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy, budou schopni stanovit požadavky na pracovní pozici – kvalifikační standard, dovednosti, spolupráce s manažery firmy v oblasti rozvoje zaměstnanců a vytvářet zásady jejich kariérového růstu.

APLIKOVANÁ EKONOMIE  vyučuje na naší škole již šestnáctým rokem Ing. Dagmar Černá. Každoročně si žáci zakládají vlastní studentskou společnost s vědomím, že tato činnost je v praxi provede různými ekonomickými situacemi a problémy, se kterými se setkávají podnikatelské subjekty. Žáci se každoročně umísťují na předních místech v celostátní soutěži Nejlepší studentská společnost. Jednotlivci jsou vysíláni na odborné konference spojené s relaxačním pobytem.

Žáci mají možnost složit na naší škole zkoušky dle jimi zvolené skupiny obtížnosti z počítačových dovedností (formou testu) a získat tak jediný mezinárodně uznávaný certifikát pro kvalifikovanou práci s výpočetní technikou (v rámci Evropské unie i v zámoří) – Certifikát ECDL.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (0) 9,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 10,7% (64,2) 10% (19,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 8,5% (53,2) 4,5% (13,4) 8,5% (50%) 25,4% (25%)
2017 45,1% (69,0) 32,6% (38,7) 10,3% (50%) 6,9% (50%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 71,9% (88,9%) 59,1% (11,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,8% (68) 95,3% (57,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 70,8% (61) 61,9% (40,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 2,2% (40) 2,8% (14,0) 2,2% (30%) 6,1% (40%)
2017 52,0% (56) 6,7% (31,2) 29,6% (60%) 12,3% (40%)
2016 81,7% (64) 90,9% (56,3) 89,7% (88,9%) 65,1% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: