75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

"Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství"

Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková, zkrácená forma (3 roky)

Obor je určen pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolvent ŠVP "Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství" je připraven pro výkon níže uvedených činností:

  • výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; 
  • na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; 
  • na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; 
  • výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. 

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Požadavky k přijímací zkoušce 

Školní přijímací zkouška se skládá z:

- ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %);

- pedagogicko-psychologickému pohovoru (výsledek zohledněn 20 %).

Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

1. v řečové a reprodukční oblasti  

  • a) Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů.
  • b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

2. v hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)

a) Hlasové předpoklady:

            - zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.

b) Sluchové předpoklady:

            - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír;

            - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků;

            - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).

c) Rytmické předpoklady:

            - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu

3. v pohybové oblasti

a) Sportovní gymnastika:

- volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – stoj na lopatkách bez opory horních končetin, kotoul vpřed, kotoul vzad, gymnastický skok (nůžky nebo čertík), rovnovážný prvek (váha).

b) Pohybové testy:

- skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem.

c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

4. ve výtvarné oblasti

Studijní kresba:  

      (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)   

      Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie);

      Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel;

      Formát: A3.

Pedagogicko-psychologický pohovor:

rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně).

Rozborem je zjišťována:

  • motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi;
  • pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost.

Pro splnění kritérií přijímacího řízení je dosažení minimálně 20 bodů z každé oblasti.

Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebylo maturitní vysvědčení vydáno, předloží tento doklad nejpozději 1. září 2021.

V případě nedoložení požadovaných dokladů nemůže uchazeč zahájit studium.

Učební plán studijního oboru75-31-M/01 - zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy SŠ 

Virtuální Den otevřených dveří.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,7% (71,6) 50% (30,3) 68,3% (94,5%) 100% (0%)
2019 49,6% (72,6) 49,6% (29,4) 71,1% (90,8%) 68,9% (4,6%)
2018 62,7% (69,5) 66,0% (36,6) 80,4% (89,7%) 57,5% (8,6%)
2017 55,3% (65,8) 52,7% (41,8) 82% (91,5%) 75,3% (5,1%)
2016 66,9% (70,0) 70,3% (50,4) 80,4% (92,4%) 73,6% (3,0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,7% (60) 78,7% (41,6) 80,5% (87,5%) 100% (0%)
2019 82,2% (64) 76,4% (47,1) 86,6% (90,8%) 71,3% (4,6%)
2018 88,5% (64) 83,4% (44,3) 79,0% (85,2%) 55,4% (9,8%)
2017 61,7% (58) 46,8% (43,1) 69,5% (81,7%) 77,9% (5%)
2016 75,3% (64) 85,3% (57,2) 78% (89,6%) 75,3% (3,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: