36-64-E/01 Tesařské práce

Tesařské práce

Tesařské práce tříletý obor vzdělání 36-64-E/01
Charakteristika oboru vzdělání
Je vhodný pro chlapce. Žáci jsou připraveni zhotovovat, sestavovat a provádět montáž tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení, provádět montáž a demontáž různých druhů dřevěných i kovových lešení, vyrábět a demontovat pevná a posuvná bednění, uskladňovat polotovary a výrobky s použitím jednoduchých mechanizačních prostředků nebo ručně. Žáci zvládnou základy ručního i strojního opracování dřeva, naučí se sestavovat, upravovat a osazovat stavební truhlářské výrobky (okna, dveře, stěny, vestavěný nábytek). V rámci odborného výcviku jsou vedeni k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce.


Základní podmínky přijetí:

  •  ukončená povinná školní docházka ve speciální nebo praktické škole,
  •  ukončená povinná školní docházka na základní škole i v nižším
    než 9. ročníku,
  •  aktuální zpráva o vyšetření uchazeče ze školského poradenského zařízení
    (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum),
  •  zdravotní způsobilost uchazeče,
  •  lékařské potvrzení o způsobilosti práce ve výškách.


Uplatnění absolventů v praxi
Absolventi se uplatní ve stavebních firmách nebo v oblasti stavební údržby při výkonu tesařských prací při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí.
Vzdělání se ukončuje jednotnou závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky z odborných předmětů.
Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

Projekt podporují: