23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař - obráběč

PROFIL ABSOLVENTA

  • ručně zpracovává kovy a určené nekovové materiály včetně přípravy materiálu;
  • provádí základní obsluhu vybraných obráběcích strojů;
  • vyrobí jednodušší součásti strojl nebo zařízení a sestaví je do funkčního celku;
  • provádí měření a kontrolu přesnosti rozměrů, tvaru i povrchu nástrojů i pracovních pomůcek;
  • čte technickou dokumentaci včetně postupů a správně ji aplikuje;
  • zhotovuje pomocné dílenské náčrty nástrojů a pracovních pomůcek a jednoduché výkresy pomocí CAD;
  • provádí jednodušší pomocné výpočty pro svou práci;
  • pracuje s normami ČSN, EN a ISO potřebnými pro svou práci;
  • zhotovuje, slícovává a sestavuje jednoduché obráběcí, upínací a lisovací nástroje a přípravky;
  • dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracocvní hygieny a požární předpisy, řídí se zásadami ekologie při práci.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent má odborné dovednosti potřebné pro výkon profesí nástrojař, obráběč nebo svářeč a také dostatečné všeobecné vzdělání pro případné další studium.
Uplatní se ve velkých i menších výrobních firmách, nástrojárnách i dílnách.
V oblasti podnikání může pracovat jako zaměstnanec nebo po dosažení stanovené praxe získat živnostenský list a podnikat v oboru.

Projekt podporují: