26-51-H/01 Elektrikář

Elektromechanik, Elektromechanička

PROFIL ABSOLVENTA

  • řeší elektrické obvody a zařízení, volí vhodné materiály a součástky, realizuje řešené obvody a zařízení, oživuje je, kontroluje jejich funkci a proměřuje provozní parametry;
  • podle technické dokumentace zapojuje a uvádí do provozu jednoduchá elektronická zařízení a obvody s analogovými a číslicovými součástkami;
  • diagnostikuje a pravuje s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení;
  • provádí elektromontážní práce;
  • zhotovuje mechanické dílce elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků;
  • volí vhodnou metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních, navrhuje a realizuje vhodný měřící obvod, vyhodnocuje naměřené hodnoty;
  • zná technickou a elektrotechnickou dokumentaci, rozumí údajům na výkresech a schématech;
  • vytváří dokumenty na PC s výstupy pro další výrobu (plošné spoje);
  • zná a dodržuje základní předpisy týkající se BOZP a požární prevence, je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a dokáže první pomoc sám poskytnout
  • absolvuje školení a zkoušku z vyhl.č.50/1978 Sb.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent vykonává důležité odborné práce ve výrobě spojené s instalací, opravou, údržbou a kontrolou elektrických přístrojů a zařízení. Měří, diagnostikuje a provozuje různé typy elektrických přístrojů, zařízení průmyslové elektrotechniky a elektroniky, zabezpečovací systémy, komunikační zařízení, spotřebiče i domácí elektroniku. * Uplatní se jako provozní elektrikář slaboproudých zařízení, opravář elektronických zařízení, mechanik elektronik, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, autoelektrikář, elektrikář zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, elektrotechnik - údržbář a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. * Po úspěšném vykonání zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení.

Projekt podporují: