53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.
Žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty/klienty. Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Odborné vzdělání poskytuje žákům základní odborné vědomosti  nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností.  Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka ve zdravotnických  a dalších zařízeních poskytující  zdravotnickou péči.

Projekt podporují: