39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Malíř a lakýrník

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné k malířské a natěračské práci v interiérech, k nátěrům fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování, k aplikacím novodobých nátěrových hmot nátěrem i stříkáním.

 

V přípravě na povolání Malíř a lakýrník se žák seznámí:

  • se základním nářadím, pracovními pomůckami a přístroji pro malířské práce, s prováděním nástěnných maleb vodovými pojidly a malbou novodobými nátěrovými hmotami
  • s prováděním natěračské práce ( podklady, napouštění, jednoduché natěračské práce…)
  • s izolačními a desinfekčními nátěry
  • s barevnými řešeními interiéru ( tónování barev, válečkování…)
  • s dekorativními malířskými technikami ( práce se šablonou, batikování, tupování, žilkování, plošné stříkání, tapetové vzory…)
  • s postupy při nátěrech (tmelení, broušení, emailování, lakování…)
  • s natěračskými pracemi – nátěry oken, dveří…
  • se zhotovováním jednoduchých nápisů
  • s nátěry fasád, s plastickými nátěry-linkrusty…

Cílem výuky je schopnost žáků samostatně řešit problémové úkoly, provádět jednoduché výpočty malovaných a natíraných ploch, správné zacházení a hospodaření se surovinami a materiály aj.

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

V průběhu školního roku se provádějí exkurze a zájezdy na stavební výstavy, předváděcí akce stavebních firem / seznamování s jejich novými výrobními programy.

Absolventi učebního oboru Malíř, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních odborných škol.

Projekt podporují: