36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby.

V přípravě na povolání Instalatér si žák vytváří předpoklady k tomu, aby byl schopen orientovat se ve výkresové části projektové dokumentace staveb. Naučí se provádět montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.

V přípravě na povolání Instalatér se žák naučí:

  • zpracovávat kovy
  • provádět zdravotně technická zařízení budov (odpadní a vodovodní rozvody, ležaté potrubí, rozvody studené a teplé vody)
  • klást požární rozvody – hydranty
  • montáž zařizovacích předmětů
  • sestavovat a osazovat otopná tělesa a kotlů
  • montáž ústředního teplovodního a parního vytápění
  • montáž domovních plynovodů, spotřebičů

Součástí výuky jsou svářečské kurzy:

  • základní kurz – svařování plamenem Z–G1 (nově ZK-311W 01)
  • plasty D–U7 (nově kurz č.2)
  • měď D–L6 (nově W 31)

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

V průběhu školního roku se provádějí exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce stavebních firem ( seznamování s jejich výrobními programy )

Škola se stala KRAJSKÝM CENTREM CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU INSTALATÉR

Absolventi učebního oboru INSTALATÉR, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních odborných škol.

Projekt podporují: