16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Ekologie a životní prostředí

Učební plán zajišťuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou. Těžiště studia je v povinných odborných předmětech a případné specifické zaměření je zajištěno volitelnými předměty. Absolvent dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie
a ochrany krajiny a životního prostředí a při jejich zpracování a při plnění a při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku. Je připraven i na práci v terénu. Je schopen odebírat a vyhodnocovat vzorky a v případě potřeby navrhnout
a provádět opatření a zásady k zamezení havárii. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysokých školách.

Praktická výuka probíhá převážně v terénu na maloplošných chráněných územích za součinnosti dalších subjektů zabývajících se profesionálně ochranou přírody a krajiny. V jejím rámci naši žáci např. odstraňují nálety invazivních druhů rostlin, provádějí výsadby biocenter a biokoridorů, podílejí se na managementech maloplošných území a i likvidují drobné skládky odpadů. V zimních měsících pořádáme například exkurzi na správu CHKO Moravský kras a navštívíme i jinak nepřístupné jeskyně. Součástí naší výuky je i výroba a vyvěšování ptačích budek, jejich monitoring
a taktéž pozorování a určování rostlin a živočichů v terénu. Starší studenti se podílejí i na environmentální výchově dětí a další odborné práci podle svého zaměření a zájmu. Součástí praxí ve vyšších ročnících jsou i týdenní výjezdy na zajímavé lokality. Studenti navštívili například Šumavské mokřady, NP Podyjí, dolní neregulovanný tok řeky Moravy, Pálavské vrchy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80% (81,1) 60% (37,2) 12,9% (76%) 7,1% (12%)
2019 70,5% (81,1) 65,6% (36,3) 31,1% (75,9%) 24,6% (20,7%)
2018 69,6% (70,5) 84,1% (40,9) 66,7% (79,4%) 44,9% (17,6%)
2017 79,1% (71,6) 73,1% (45,8) 41,8% (71,7%) 49,3% (13,0%)
2016 45,6% (65,3) 39,7% (39,4) 42,6% (75,8%) 33,8% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,2% (37) 24,3% (0) 54,1% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 8,1% (18) 40,5% (18,9) 51,4% (33,3%) 100% (0%)
2017 4,8% (16) 16,7% (10,6) 23,8% (20%) 100% (0%)
2016 63,3% (37) 40,8% (18,7) 69,4% (55,6%) 67,3% (11,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,3% (51) 55,6% (32,5) 27,8% (64,5%) 5,6% (9,7%)
2019 68,9% (58) 77,0% (42,5) 48,6% (75%) 14,9% (21,9%)
2018 58,9% (56) 45,2% (30,4) 37,0% (65%) 50,7% (15%)
2017 64,8% (56) 66,2% (44,1) 43,7% (70,6%) 57,7% (11,8%)
2016 34,3% (54) 38,6% (38,0) 54,3% (74,4%) 44,3% (16,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: