65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

 •  
 • Hotelnictví a turismus

 •  
 • 65-42-M/01 - HOTELNICTVÍ
  Školní vzdělávací program - Hotelnictví a turismus

  Délka přípravy: 4 roky
  Organizace studia: denní studium
  Způsob ukončení: maturitní zkouška
  Termín odevzdání přihlášky: 1. březen
  Studijní obor pro absolventy ZŠ

  CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

  Studijní obor hotelnictví a turismus je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelnictví a dalších služeb cestovního ruchu. Perspektivní vývoj průmyslu cestovního ruchu vyžaduje, aby absolvent byl připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích a právně organizačních formách podnikání v této rozvětvené oblasti cestovního ruchu, a to jak z hlediska zaměstnaneckého, tak zaměstnavatelského – podnikatelského. Tomuto cíli odpovídá i pojetí vzdělávání, které zdůrazňuje uspokojení poptávky po univerzálněji připravených a určitým odborným směrem zaměřených absolventů, schopných pružně se adaptovat v konkrétních podmínkách praxe.

  KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Konají se povinné jednotné přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literaretura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání, ze kterých uchazeč může dosáhnout maximálně 60 % bodů. Dalších 40% bodů může uchazeč získat za průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole. Při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole. Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro obory vzdělávání s mateřskou zkouškou se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září.

  MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, v družstevních, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se např. o funkce provozní, recepční, technolog, kontrolní pracovník, pracovník obchodního nebo ekonomického úseku, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí, organizujících turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách. Po získání určité praxe mají absolventi možnost se uplatnit v těchto oborech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.Úspěšní absolventi mají možnost se ucházet o přijetí ke studiu na vyšší odborné nebo na vysoké škole.


  Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží (hlavně odborných) ve škole, v regionu i celostátně.Spolupracujeme s několika partnerskými školami v Rakousku a ve Francii. Součástí výuky jsou odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí. Odborná a učební praxe se uskutečňuje na vybraných zařízeních v regionu: Hotel Dvořák, Hotel Štekl, Hotel Zvon, Hotel Malý pivovar a mnoha dalších.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,4% (77,4) 40,9% (35,9) 39,8% (91,1%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 69,5% (76,3) 67,2% (45,6) 67,2% (86,8%) 53,1% (10,5%)
2017 68% (75,8) 75,4% (56,7) 73,1% (88,7%) 58,9% (11,3%)
2016 97,1% (90,5) 94,7% (70,9) 90,6% (97,5%) 84,8% (2,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 56,7% (36) 43,3% (24,2) 86,7% (75%) 100% (0%)
2017 97,3% (66) 94,6% (51,3) 86,5% (60%) 48,6% (20%)
2016 32,7% (24) 44,2% (21,6) 63,5% (44,4%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 66,7% (52,1) 66,7% (38,6) 73,3% (53,8%) 73,3% (7,7%)
2018 85,7% (70,5) 85,7% (69,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 69,2% (71,1) 69,2% (56,9) 80,8% (85,7%) 69,2% (14,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 11,6% (0) 40,1% (71,2%) 100% (0%)
2019 50% (56) 58,9% (40,3) 54,2% (77,4%) 47,6% (11,3%)
2018 84,9% (64) 91,6% (51,7) 68,2% (78,7%) 62,6% (8,5%)
2017 60,9% (58) 70,4% (48,7) 76,0% (83,1%) 57,0% (11,9%)
2016 92,6% (68) 90,3% (55,9) 85,1% (87,5%) 87,4% (3,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: