78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Přírodovědné lyceum

Studium je zaměřeno na všeobecně vzdělávací předměty přírodovědného charakteru. Obor je určen pro ty uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách a zajímají se o botaniku, biologii člověka, chemii. Zároveň jsou absolventi tohoto oboru připravováni prostřednictvím odborných i volitelných předmětů pro život a pracovní uplatnění ve společnosti vyznávající strategii udržitelného rozvoje.

Přírodovědné lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou svým obsahem a metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného biologicko- chemického myšlení. Důraz je kladen na jazykové vzdělávání. 

Absolvent přírodovědného lycea je připraven především k terciálnímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména na fakultách přírodovědeckých, lékařských, biologických, zemědělských, potravinářských, chemických, pedagogických a dalších. 

Absolvent přírodovědného lycea získá kompetence potřebné i pro uplatnění se v laboratorních a biotechnologických provozech zpracovatelského, potravinářského a farmaceutického průmyslu i zemědělství a lesnictví, v jejich výzkumných a kontrolních oblastech, ve sféře šlechtění, pokusnictví a poradenství pro biotechnologie, ekologii a zemědělství a též ve státní správě v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a krajiny.

Projekt podporují: