53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel

Je denní forma tříletého učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. Je vhodný pro absolventy základních škol, kteří by rádi sloužili lidem ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Učební plán (ke stažení): ošetřovatel.pdf

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem je absolvent(ka) připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem* všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením** všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování vysoce specializované péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent je vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospice aj.).

Projekt podporují: