75-41-L/51 Sociální činnost

Sociální činnost

Je denní forma dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou pro držitele výučního listu.

Učební plán (ke stažení): sociální činnost.pdf

Charakteristika přípravy oboru

Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientům a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky se absolvent uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Uplatňuje své vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé obslužné péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Také se může uplatnit v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č.2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi odborné kompetence absolventa patří především podílení se na zajišťování sociálních služeb, poskytování přímé pomoci a péče klientům v sociálních službách, provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívaní jejich volného času.

Studium je nástavbové, jednou z podmínek přijetí kromě složení jednotné přijímací zkoušky je získané střední vzdělání s výučním listem.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,0% (37,9) 18,6% (7,7) 7,4% (40%) 36,2% (5%)
2019 10% (36,8) 8,8% (1,9) 3,5% (0%) 100% (0%)
2018 17,9% (43,7) 9,4% (5,9) 20,3% (33,3%) 33,5% (33,3%)
2017 19,2% (40) 23,7% (13,2) 22,4% (33,3%) 100% (0%)
2016 33,6% (49,0) 46,1% (26,5) 53,0% (50%) 71,4% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 78,2% (36) 70,4% (23,6) 85,2% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,9% (34) 20,1% (11,1) 7,4% (25%) 35,8% (5%)
2019 1,3% (34) 3,0% (9,1) 32,9% (42,9%) 100% (0%)
2018 64,1% (52) 64,6% (27,8) 64,1% (60%) 32,9% (30%)
2017 24,7% (44) 29,2% (26,9) 52,3% (53,8%) 100% (0%)
2016 51,2% (50) 58,7% (34,1) 72,8% (64,7%) 76,8% (11,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: