63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie

Uplatnění absolventa OA

Absolvent oboru vzdělání obchodní akademie využívá při uplatnění na trhu práce základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání především při výkonu ekonomických a administrativních činností ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovním ruchu, peněžnictví a pojišťovnictví, veřejné správě, a to v organizacích s různou právní formou. Vhodné uplatnění může nalézt v pracovní pozici ekonoma, účetního, obchodního zástupce, asistenta, referenta atp. Vzdělávací program vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání může absolvent využít k dalšímu studiu především na ekonomických fakultách vysokých škol a na vyšších odborných školách s ekonomickým zaměřením.

Odborné kompetence absolventa OA

Absolventi jsou vedeni tak, aby byli připraveni:

  • orientovat se v ekonomických činnostech různých firem a institucí,
  • pracovat s příslušnými právními předpisy upravujícími obchodní vztahy, pracovně právní vztahy, účetnictví, daňovou soustavu a aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti,
  • efektivně ovládat klávesnici počítače a kancelářský software při zpracování dokumentů, písemné komunikaci, tvorbě tabulek a grafů, zpracování statistických údajů,
  • zajišťovat administrativu, marketingové a obchodní činnosti, správu majetku, personální činnosti,
  • vést daňovou evidenci a účetnictví, zpracovat účetní závěrku a vyhodnocovat ekonomické ukazatele,
  • orientovat se v daňových přiznáních,
  • myslet v ekonomických souvislostech a provádět ekonomické výpočty,
  • zpracovávat samostatné práce, školní projekty a prezentovat výsledky své práce,
  • při řešení problémů pracovních i osobních uplatňovat hledisko ekonomické efektivnosti, vlivu na životní prostředí a zvážit sociální dopad,
  • dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Mezi významné dovednosti absolventa patří schopnost efektivně ovládat klávesnici a kancelářský software, vést administrativu, daňovou evidenci a účetnictví včetně ovládání jednoduššího ekonomického softwaru, schopnost komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,3% (83,2) 62,6% (47,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 55,9% (75,8) 55,1% (45,6) 26,3% (76,5%) 19,5% (23,5%)
2017 42,5% (72,6) 70% (60,6) 68,3% (91,7%) 58,3% (8,3%)
2016 54,5% (81,6) 42,3% (54,6) 23,6% (74,3%) 20,3% (25,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,3% (43) 12,9% (0) 54,8% (71,4%) 16,1% (14,3%)
2019 42,1% (38) 5,3% (0) 50% (55,6%) 100% (0%)
2018 48,5% (37) 42,4% (27,1) 54,5% (50%) 42,4% (16,7%)
2017 22,4% (28) 8,6% (10,6) 12,1% (10,5%) 17,2% (21,1%)
2016 17,5% (28) 14,3% (19,8) 4,8% (17,4%) 12,7% (30,4%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 83,3% (75,8) 75% (66,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,6% (66) 16% (0) 80,8% (91,7%) 23,2% (2,8%)
2019 78,6% (64) 70,6% (48,3) 58,7% (87,2%) 77,8% (2,6%)
2018 50,8% (60) 50% (39,0) 29,7% (70%) 19,5% (20%)
2017 56,1% (61) 62,6% (52,5) 57,7% (81,4%) 43,9% (11,9%)
2016 52,0% (62) 57,7% (49,9) 27,6% (72,1%) 21,1% (24,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: