29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrářské práce

Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent uvedeného oboru se uplatní jako pomocný pracovník ve výrobnách zaměřených zejména  na výrobu cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Po ukončení vzdělávání by měl být žák schopen připravovat jednoduchá těsta, polevy a náplně. Absolvent je současně připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.
Absolvent se vyznačuje kompetencemi:
Absolvent ovládá a používá odbornou terminologii oboru vzdělávání. Orientuje  se v sestavování jídelního lístku, výdejky a normování. Ovládá základní hygienické předpisy a nařízení při práci s potravinami, dodržuje zásady osobní hygieny. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožární ochrany. Dokáže charakterizovat, popsat a připravit jednoduché druhy pečiva, kompletovat cukrářské výrobky, balit a expedovat. Dodržuje technologické postupy, dbá na požadovanou kvalitu výrobků. Orientuje se ve správném skladování a uchovávání potravin. Je seznámen se základním technickým vybavením, stroji a zařízením cukrářských provozů.

     

Projekt podporují: