64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 

  • dvouleté denní nástavbové studium
  • maturitní vysvědčení
  • pro absolventy všech oborů s výučním listem

 

Zaměření, vyučované předměty

Obor je ekonomicky zaměřený, studenti se naučí kromě ekonomiky také zejména účetnictví, získají základy marketingu a managementu, seznámí se se základy práva. Výuka účetnictví využívá mj. účetní software Pohoda. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Kromě základní výuky anglického nebo německého jazyka se studenti zdokonalují také v předmětech konverzace v anglickém (německém) jazyce a reálie anglicky (německy) mluvících zemí. Studenti také získají základní dovednosti při psaní textu na počítači, kdy se učí psaní všemi deseti prsty v předmětu písemná a elektronická komunikace.

Kromě odborné přípravy je výuka vedena zejména ke zdárnému složení maturitní zkoušky v předmětech český jazyk a literatura, literární seminář, čtenářská gramotnost a komunikace, matematika, matematický seminář. V odborné přípravě jsou studenti podporováni rovněž v předmětech informační a komunikační technologie a hospodářský zeměpis. Stranou nezůstávají ani společenskovědní předměty (základy společenských věd, dějepis) ani přírodovědné vzdělávání (základy přírodních věd). Nelze opomenout ani tělesnou výchovu, která nechybí v žádném oboru středních škol.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou písemné z českého jazyka a literatury a z matematiky z rozsahu učiva ZŠ (jednotné přijímací zkoušky na střední školy)

 

Ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Povinné maturitní předměty jsou český jazyk a literatura, volitelné maturitní předměty jsou matematika a cizí jazyk (německý nebo anglický). Školní část maturitní zkoušky je složena z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví). Školní část maturity má ústní a praktickou formu. V praktické části prokazují maturanti své dovednosti v účetnictví klasickou formou i pomocí počítače.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní jako střední ekonomické kádry ve firmách různého zaměření, mají rovněž průpravu pro samostatné podnikání v oboru, ve kterém získali výuční list. Nadaní studenti mohou pokračovat ve studiu na vysokých, popř. vyšších odborných školách.

 
 
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,1% (72,6) 77,7% (31,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 30,6% (55,8) 20,6% (11,5) 31,2% (50%) 28,2% (30%)
2018 37,7% (51,6) 18,9% (10,1) 58,0% (60%) 100% (0%)
2017 87,2% (73,7) 89,0% (52,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 33,6% (49,0) 39,6% (23,1) 71,4% (66,7%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 10,5% (12) 12,4% (5,1) 36,2% (0%) 55,2% (20%)
2017 40,4% (22) 38,6% (11,2) 34,2% (0%) 66,7% (16,7%)
2016 17,6% (15) 40,8% (12,1) 56,3% (20%) 60,6% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,6% (40) 28,9% (14,9) 30,4% (43,8%) 100% (0%)
2019 30,3% (44) 16,7% (14,8) 21,4% (35,7%) 21,4% (35,7%)
2018 3,4% (38) 4,2% (9,8) 6,3% (23,1%) 80,6% (7,7%)
2017 64,2% (50) 78,2% (38,4) 80,7% (66,7%) 84,8% (6,7%)
2016 6,3% (38) 24,4% (21,6) 13,0% (28,6%) 59,8% (21,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: