64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

 

SŠ Bor nabízí nástavbové studium pro absolventy 3-letých učebních oborů SOU ve studijním oboru:

64-41-L/51 Podnikání - denní forma, délka studia 2 roky

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma, délka studia 3 roky

Popis uplatnění absolventa v praxi a odborné kompetence absolventa:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy bude kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie. Důraz bude kladen na zvládnutí komunikace, ústní, písemné a elektronické s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. 

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 65,5% (56,9) 62,1% (39,2) 75,9% (71,4%) 72,4% (14,3%)
2018 68,2% (59,0) 77,3% (55,5) 77,3% (92,9%) 63,6% (7,1%)
2017 - - - -
2016 54,4% (47,4) 52,9% (23,9) 67,6% (50%) 61,8% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 95,7% (70) 96,6% (63,4) 95,3% (88,9%) 73,5% (11,1%)
2018 95,8% (73) 96,2% (61,7) 96,6% (94,1%) 84,4% (5,9%)
2017 - - - -
2016 0,4% (26) 21,7% (20,5) 8,7% (25%) 51,6% (25%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: