28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Aplikovaná chemie

Čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Velmi perspektivní čtyřletý obor, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Od třetího ročníku si žáci volí konkrétní odborné zaměření (forenzní chemie, spotřební chemie, petrochemie). Nejlepší žáky oboru finančně podporuje Unipetrol R. P. A.

Uplatnění absolventa

  • v chemickém průmyslu
  • v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru
  • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí
  • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
  • v oblasti chemie, silikátů, textilu, v oblasti nakládání s odpady a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti
  • plynulé pokračování ve studiu na vysoké škole

Systém výuky

Výuka se rozděluje na teoretické vyučování a praktickou výuku ve školní chemické laboratoři. V rámci odborné praxe se žáci seznámí s konkrétními technologiemi, probíranými v teoretické výuce, se strojním zařízením a procesy, probíhajícími při chemických výrobách.

Školné

9 600,- Kč ročně


Jednotlivá zaměření

Spotřební chemie

Charakteristika – Školní vzdělávací program se prostřednictvím odborných předmětů zaměří na studium chemie, speciálně zacílené na spotřební chemický průmysl. Žáci se uplatní v lehkých chemických výrobách, konkrétně např. v kosmetickém průmyslu, potravinářství, farmaceutickém průmyslu, výrobě domácí chemie, dále ve výrobě zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, apod. Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence.

Uplatnění – Absolventi tohoto školního vzdělávacího programu mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky dále pokračovat na vysokých školách souvisejících s chemií ale i na všech dalších vysokých školách převážně technického směru ale možné je i navazující vysokoškolské studium na pedagogických fakultách, ekonomických fakultách či studijní programy v oblasti životního prostředí. Žáci též najdou uplatnění i v praxi bezprostředně po ukončení studia maturitní zkouškou v oblasti lehkých chemických výrob, konkrétně např. v oblasti kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, ve fotografickém průmyslu, ale i petrochemie a navazujících oborech.

Školní vzdělávací program je vhodný pro dívky i chlapce se zájmem o chemii, farmacii, ekologii a přírodní vědy obecně. Struktura oboru byla vytvořena ve spolupráci s partnerskými vysokými školami, průmyslovými podniky a konzultována s odbornou veřejností.


Forenzní chemie

Charakteristika – Školní vzdělávací program se zaměří na propojení výuky v oblasti chemie, životního prostředí, kriminalistiky a informačních technologií. Odborné předměty se zaměří nejen na výuku základních složek životního prostředí / voda, vzduch a půda), ale i na výuku v oblasti toxikologie či kriminalistiky. Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence.

Uplatnění absolventů – Absolventi tohoto školního vzdělávacího programu mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky dále pokračovat na vysokých školách souvisejících s chemií, technologií životního prostředí, kriminalistikou, toxikologií, ale i dalších vysokých školách. Budou však i velmi dobře připraveni pro praxi v širokých oblastech průmyslu, životního prostředí i kriminalistiky. Budou vybaveni kompetencemi i z oblastí hledání příčin znečištění, chemických analýz, příčin havárií, identifikace původů požárů, stopové analýzy, chybné aplikace chemikálií v životním prostředí, rozhodčích postupech v soudních sporech. Naleznou uplatnění nejen v kriminalistických laboratořích, ale budou mít i dobré základní znalosti analytických postupů, které jim zajistí možnost realizace i v různých výzkumných laboratořích, průmyslových podnicích a státních institucích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů. Schopnost kvalifikované stopové analýzy a detailní znalost analytických postupů otevřou absolventům dveře také do provozních a výzkumných laboratoří orientovaných na environmentální analýzu, požární ochranu, kriminalistiku apod.


Petrochemie

Charakteristika – Školní vzdělávací program se v rámci odborných předmětů zaměří na propojení výuky s důležitými oblastmi zpracování paliv a energetiky, především na hlavní technologie zpracování ropy, uhlí a zemního plynu a následné využití jednotlivých druhů paliv s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí. Žáci se uplatní v různých odvětvích chemického a zpracovatelského průmyslu zaměřených na výrobu ropných produktů, ve výzkumných organizacích a laboratořích, které se zabývají výrobou plastů a problematikou odpadů, chemickými a biochemickými rozbory i monitorováním životního prostředí.

Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence. V rámci odborné praxe se žáci seznámí s konkrétními technologiemi, se strojním zařízením a procesy, probíhajícími při chemických výrobách.

Uplatnění absolventů – Absolventi tohoto školního vzdělávacího programu mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky dále pokračovat na vysokých školách souvisejících s chemií a studijními programy v oblasti životního prostředí. Žáci též najdou uplatnění i v praxi bezprostředně po ukončení studia maturitní zkouškou v oblasti chemických výrob, konkrétně např. v petrochemii, ve výrobě a zpracování plastů, zemědělských a farmaceutických přípravků a navazujících oborech.

Školní vzdělávací program je vhodný pro dívky i chlapce se zájmem o chemii, ekologii a přírodní vědy obecně. Struktura oboru byla vytvořena ve spolupráci s partnerskými vysokými školami, průmyslovými podniky a konzultována s odbornou veřejností.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,9% (89,5) 60,2% (55,8) 28,1% (96,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 31,5% (75,8) 36,1% (47,7) 18,3% (66,7%) 12,8% (33,3%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 0,9% (22,2%) 0,9% (77,8%)
2016 16,7% (69,5) 20,8% (48,3) 6,0% (53,8%) 6,9% (38,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 1,9% (19) 2,5% (9,4) 3,1% (0%) 19,3% (20%)
2017 10,5% (32) 11,6% (26,1) 6,4% (25%) 16,9% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 79,5% (47,6) 57,6% (87,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 2,6% (46) 1,8% (15,0) 5,3% (45,5%) 14,1% (27,3%)
2017 89,3% (66) 66,1% (50,2) 3,1% (37,5%) 2,2% (56,3%)
2016 13,5% (52) 20,6% (30,8) 4,9% (46,7%) 6,7% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: