75-41-M/01 Sociální činnost

Pečovatelská činnost

  • Chceš mít jistotu pracovního uplatnění? 
  • Jsi empatický/á a chceš pomáhat druhým?
  • Zajímá tě nauka o lidském těle a péče o zdraví?
  • Chceš se dozvědět, jak stát pečuje o děti, seniory, nemocné a postižené?
  • Chceš více rozumět komunikaci, výchově a psychologii?


Pak právě pro tebe je určený obor

Sociální činnost - pečovatelská činnost

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 75-41-M/01
ŠVP: Sociální činnost – pečovatelská činnost 
Délka studia: 4 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: maturitní zkouška
Délka studia: 4 roky 
Přijímací zkouška: ano
Počet přijímaných žáků: 30
Možnost dalšího studia: VOŠ, VŠ 
Možnosti stipendia: ne  

V tomto oboru jsou žáci připravováni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. Žáci během studia získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče, sociální aktivizace, podpory soběstačnosti a pomoci klientům z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace. 

Žáci získávají také teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s klienty, rozvíjení jejich psychických a fyzických schopností, naplňování volného času klientů.

Odborná složka výuky se opírá zejména o předměty sociální péče, psychologie, speciální pedagogika, pedagogika volného času, osobnostní výchova, pečovatelství, sociální politika a zdravotní nauka. Důraz je při tom kladen na rozvoj profesních osobnostních kvalit, komunikačních dovedností, profesní etiku a empatii. Tyto dovednosti absolventi uplatní nejen v profesi, ale současně i ve svém osobním životě. Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborně vybavené učebně v hlavní budově školy, ve vyšších ročnících pak na smluvních pracovištích.

Absolventi najdou uplatnění v různých typech státních i soukromých sociálních zařízeních, v ústavní, terénní i ambulantní pečovatelské službě. Získané vědomosti a dovednosti mohou uplatnit také v managementu sociálních služeb, v institucích státní správy či samosprávy (např. městské úřady, úřady práce, odbory sociálních věcí, odbory právní ochrany dětí a mládeže, správy sociálního zabezpečení), v nadacích a charitativních organizacích nebo mohou samostatně podnikat v oblasti sociálních služeb. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 6,1% (33,3%) 4,1% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 14,7% (50) 23,3% (29,8) 5,3% (37,5%) 4% (50%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: