23-65-H/02 Lodník

Lodník

Stručný popis oboru:

Obor je zaměřen na činnosti spojené se zajišťováním technického provozu strojních a elektrických zařízení, obsluhování, řízení a údržbu strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s lodní dopravou a vedením plavidel. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá absolvent plaveckou knížku s hodností Matrose (lodník I. třídy včetně Rýna), která jej opravňuje k výkonu této funkce na všech vnitrozemských vodních cestách, a to nejen v ČR.

 

Profil absolventa:

Po ukončení přípravy v učebním oboru lodník, vykonání příslušné praxe a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen samostatně vykonávat funkci lodníka. Absolvent je schopen obsluhovat, řídit a udržovat stroje a strojní zařízení plavidel. Vykonává činnost lodníka a pod dohledem kapitána dokáže obsluhovat plavidla.

Projekt podporují: