53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel ve zdravotnictví

  • Zaujal tě obor Sociální činnost, ale obáváš se, že nezvládneš maturitu?

 

 

Pak je zde pro tebe jednodušší varianta oboru sociální činnost

OŚETŔOVATEL / OŚETŔOVATELKA

Obor je podporovaný Středočeským krajem – stipendijní program

 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU                              

Kód oboru: 53-41-H/01
ŠVP: Ošetřovatel

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky

Přijímací zkoušky: ne

Počet přijímaných žáků: 24

Možnost dalšího studia: SOŠ - nástavbové studium

Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje:

  1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
  2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
  3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč,

 

Studium oboru Ošetřovatel je alternativou oboru Sociální činnost, a to s výučním listem. Připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním přímé ošetřovatelské péče v oblasti zdravotnictvích a sociálních služeb. Žáci získávají vědomosti a dovednosti související s uspokojováním psychických, sociálních a biologických potřeb klientů v různých typech sociálních a zdravotnických zařízeních, při poskytování ústavní, ambulantní nebo terénní péče. Žáci jsou také připravováni k asistenci při určených diagnostických a léčebných výkonech.

Absolventi učebního oboru ošetřovatel mohou nalézt uplatnění ve státních a soukromých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče či v domovech pro seniory, mohou také zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči. Vzhledem k demografickému vývoji a současnému nedostatku pracovníků v oblasti sociálních a zdravotnických služeb je zřejmé, že o absolventy tohoto oboru bude stále větší zájem. Během studia žáci pobírají měsíční stipendium.

V odborné výuce se žáci vzdělávají v oblasti ošetřovatelské péče, klinické propedeutiky, první pomoci, somatologie, hygieny, psychologie a komunikace. Výuka je zaměřena na rozvoj profesních a komunikačních dovedností, profesní etiku a empatii. Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku ve škole v odborně vybavené učebně, ve vyšších ročnících pak na smluvních pracovištích - nemocnice, domovy pro různé typy klientů, pečovatelské domy aj.

Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu na středních odborných školách, zejména v sociálních a zdravotnických oborech.

___________________________________________________________________

Projekt podporují: