29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

CUKRÁŘ

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 29-54-H/01

ŠVP: Cukrář
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Zakončení: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky

Přijímací zkouška: ne

Počet přijímaných žáků: 24
Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje:

  1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
  2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
  3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč,

 

 

        Tento atraktivní učební obor je určen pro absolventy základních škol, pro dívky i chlapce, kteří mají vztah k cukrařině. Výhodou je kreativní přístup, výtvarný talent (kreslení, modelování) a estetické cítění, které žáci uplatní především při navrhování,  tvorbě a zdobení dortů a dalších cukrářských výrobků. Během studia si žáci osvojují základní technologické postupy při přípravě a zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy, učí se zhotovovat cukrářské polotovary a všechny druhy hotových výrobků včetně restauračních moučníků a zmrzlin. Dále se žáci seznamují s obsluhou strojů a zařízení, které se v cukrářské výrobě používají a se správným skladováním hotových výrobků i surovin. Odborný výcvik je zajišťován na školním odborném pracovišti, kde mají žáci k dispozici moderně vybavené cukrárenské dílny. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav s odbornou tematikou, odborné exkurze do výrobních podniků, velkoobchodů a cukráren, pracovní workshopy s odborníky v řemeslu. Žáci se účastní odborných soutěží a seminářů z oblasti moderní gastronomie, zážitkové gastronomie a nejnovějších cukrářských technologií a jsou zapojováni do projektů. Navrhují také vlastní výrobky se zpracovanou dokumentací technologie výroby a prezentují své výrobky na prodejních výstavách a propagačních akcích školy. O výborných výsledcích našich žáků svědčí nejen jejich úspěchy na odborných soutěžích, ale i velký zájem široké veřejnosti o naše výrobky.

          V odborné výuce jsou zařazeny předměty Technologie, Suroviny, Hospodářské výpočty, Odborné kreslení, Technika a psychologie prodeje. Součástí odborného studia je získávání ekonomických znalostí a dovednosti k vlastnímu podnikání v rámci předmětů Ekonomika, Základy podnikání a prostřednictvím kroužku Fiktivní firmy.

          Absolventi najdou uplatnění v cukrářských výrobních provozovnách, cukrárnách a pekárnách, zabývajících se výrobní a prodejní činností nebo v dalších odvětvích potravinářského průmyslu. Mohou se také ucházet o přijetí do studijního oboru středních odborných škol k nástavbovému studiu.

  • Varianta oboru Cukrář pro absolventy zvláštních škol - Cukrářské práce
Projekt podporují: