41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Zemědělec - farmář

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

Obor je podporovaný Středočeským krajem – stipendijní program

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 41-51-H/01

ŠVP: Zemědělec – farmář

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia: závěrečná zkouška
Délka studia: 3 roky

Přijímací zkouška: ne

Počet přijímaných žáků: 24
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : SOŠ - nástavbové studium

Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje:

  1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
  2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
  3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč,

Řidičský průkaz: zdarma traktor a nákladní automobil, osobní automobil s příplatkem

 

               Obor je určený pro absolventy základních škol. Žáci oboru Zemědělec - farmář se seznamují s technologickými postupy jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Učí se rozumět zvířatům i rostlinám tak, aby jim dokázali zajistit co nejlepší životní podmínky a tím dosáhli co nejlepších hospodářských výsledků. Během studia si osvojují pracovní postupy při zakládání a ošetřování hospodářských plodin, sklizni a posklizňových úpravách, použití hnojiv a mechanizace. V živočišné výrobě se učí o všech druzích hospodářských zvířat, včetně koní, jejich chovu a péči o ně. Ve výuce je zvláště kladen důraz na práci s mechanizací. Žáci se učí odborně nejen obsluhovat, ale také opravovat a seřizovat mechanizační prostředky, které se v rostlinné a živočišné výrobě používají. Součástí odborného studia je získávání ekonomických znalostí a dovedností k vlastnímu podnikání v rámci předmětů Ekonomika a Základy podnikání.

Odborná složka výuky se opírá o předměty Pěstování rostlin, Chov zvířat, Stroje a zařízení, Strojnictví, Motorová vozidla. Během studia žáci absolvují kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B, T a C. V případě zájmu mohou žáci absolvovat kurz svařování v ochranné atmosféře.

          Absolventi oboru najdou uplatnění v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Mohou se dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování a zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech. Vzhledem k možnostem získání různých typů osvědčení se absolventi uplatní také v dopravě nebo v průmyslové výrobě jako řidiči a svářeči. Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu denní nebo dálkové formy na středních odborných školách. 

 

Projekt podporují: