36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU  

Tříletý učební obor Instalatér je vhodný především pro chlapce, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Pro výkon povolání instalatér získávají absolventi zejména tyto vědomosti a dovednosti: Sestavování, montáž a provádění zkoušek plynových rozvodů a zařízení, vodovodních a odpadních potrubí. Montáž potrubí a instalace zařízení otopných soustav, včetně provádění zkoušek. Údržba a opravy plynových zařízení, vodovodních a odpadních potrubí a otopných soustav. Sestavování a montáž armatury zdravotně-technických zařízení. Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji – svařování plamenem, pájení a lisování. Znalosti z oblasti technického kreslení, včetně orientace v projektové a rozpočtové dokumentaci staveb, používaných instalatérských materiálech, pracovních pomůcek, nářadí, měřidel a mechanizačních prostředků.

   


Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list,
- svařování elektrickým obloukem – svářečský průkaz,
- polyfúzní svařování plastů – svářečský průkaz,
- pájení mědi – svářečský průkaz,
- lisování měděných trubek – osvědčení.


Uplatnění absolventů:

- na montáži a údržbě v kotelnách,
- na montáži a údržbě čerpacích, výměníkových a regulačních stanic,
- na montáži topení, vodovodních a plynovodních rozvodů (rodinné domky, průmyslové stavby apod.),
- absolventi mají potřebnou kvalifikaci pro získání živnostenského listu.

Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.

Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.


Projekt podporují: