65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:
- ovládá dva světové jazyky a je schopen komunikovat v těchto jazycích
- osvojil si podstatu tržní ekonomiky, pochopil principy a druhy podnikání
- osvojil si základy daňové politiky a tvorby cen
- ovládá základní účetnictví
- má vědomosti o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy
- ovládá přípravu pokrmů a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla
- ovládá základy psychologie a pravidla společenského chování
- osvojil si dovednost kultivovaného písemného vyjadřování v hotelové administrativě a obchodní korespondenci
- umí řešit provozní situace v hotelovém zařízení na úseku ubytovacím, stravovacím, technickém, ekonomickém, personálním
- má znalost geografie ČR a domácího i zahraničního cestovního ruchu
- zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se o funkce provozní, recepční, technolog, kontrolní pracovník, pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí organizující turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách.
Po získání praxe mají absolventi možnost uplatnit se v těchto oblastech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 93,6% (92,6) 79,3% (49,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 58,8% (74,2) 57,6% (41,0) 69,5% (87,5%) 49,2% (12,5%)
2017 53,7% (72,6) 58,9% (50,4) 44,6% (75%) 56% (12,5%)
2016 29,2% (64,2) 24,6% (35,3) 18,1% (63,2%) 27,5% (21,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 78,6% (62) 78,0% (47,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 84,9% (64) 54,2% (35,4) 60,9% (76,5%) 50,8% (11,8%)
2017 76,0% (62) 74,3% (49,7) 45,3% (68,8%) 55,9% (12,5%)
2016 57,1% (60) 53,7% (42,7) 56% (76,2%) 25,1% (23,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: