23-51-H/01 Strojní mechanik

STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

Vzdělávání je organizováno jako týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze. 

Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek ve společnostech strojírenského zaměření v místním regionu, tedy v údržbářských, montážních a zámečnických dílnách. Je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je, vykonávat pracovní činnosti při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vést záznamy o jejich provozu. Mezi další oblast uplatnění absolventa učebního oboru zámečník patří získání svářečského průkazu platného v EU na metodu ZK-1111.1 (elektrický oblouk - obalená elektroda) nebo ZK-135.1.1 (MAG svařování – v ochranné atmosféře CO2). Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Projekt podporují: