23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

23-51-H/01 Strojní mechanik

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Strojní mechanik

Videoukázka přípravy, uplatnění a další informace
Žáci tohoto učebního oboru mají možnost se stát smluvními žáky stavební firmy METROSTAV
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Obsah přípravy učebního oboru Strojní mechanik je koncipován jako systém, poskytující na počátku přípravy základní vědomosti a dovednosti společné řadě strojírenských povolání. Další fáze přípravy pak tento základ rozšiřují a umožňují postupnou orientaci přípravy na konkrétní povolání a v závěru přípravy i specializaci přípravy uvnitř těchto povolání.
Po ukončení přípravy je absolvent podle zvoleného zaměření připraven na ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Dále pak na montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácnosti ap.
Absolvent je schopen samostatné orientace v dílenské technické dokumentaci, umí volit správné technologické postupy pro prováděné pracovní operace včetně měření a kontroly. Je schopen rozlišovat základní druhy technických materiálů a respektovat jejich vlastnosti při zpracování. Dovede si připravit základní rukodělné nářadí, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště, rozměřit, orýsovat a vyrobit požadovaný výrobek. Umí pochopit konstrukci a funkci všech prvků strojního zařízení, na kterém vykonává údržbu a opravy, stanovit příčiny poruch a způsoby jejich odstranění, provádět diagnostická měření na základě zjištěných nedostatků provést jejich odstranění.
Absolvent ovládá předpisy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.
Pokud je obsahem závěrečné fáze přípravy specializovaný kurz (svařování, řízení vozíků a vozidel, jeřábů, vázání břemen apod.), získá absolvent po složení příslušné zkoušky i oprávnění k výkonu těchto činností, resp. povolání.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečné zkoušky, mohou získat úplné střední vzdělání v některé z forem nástavbového studia, určeného pro absolventy učebních oborů.
Projekt podporují: