23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Automechanik

 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků:
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Obor Automechanik přípravuje žáky na provádění základních prací při kontrolách, údržbě, opravách, demontáži a montáži silničních motorových vozidel. Jsou schopni samostatné orientace v technické dokumentaci, umí volit správné technologické postupy pro prováděné pracovní operace včetně měření a kontroly.
Žáci chápou konstrukci a funkci všech agregátů vozidel, na kterých vykonávají údržbu a opravy, stanovit příčiny poruch a způsoby jejich odstranění, provádět diagnostická měření a na základě zjištěných nedostatků provést jejich odstranění.
V průběhu přípravy se seznámí se základními pracovními pomůckami a pracovními postupy při ručním zpracování materiálu, seznámí se se základy strojního obrábění a se zařízením pro svařování elektrickým obloukem a svařování plamenem. Naučí se pracovat s  mechanizovanými nástroji a používat předepsané přípravky pro demontáž a montáž určitých částí silničních motorových vozidel. Ovládá předpisy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o protipožární ochraně. Výuka je doplňována exkurzemi na odborná pracoviště různých podniků a účastí na odborných výstavách a veletrzích. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu.
Ve třetím ročníku žáci absolvují autoškolu a získají řidičské oprávnění skupiny B.

Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent najde uplatnění převážně v autoservisech při diagnostice závad automobilů a jejich a opravách Po získání praxe je schopen uplatnit se také v samostatném podnikání.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: