26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

26-57-H/01 Autoelektrikář

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Autoelektrikář

 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků:
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Obor Autoelektrikář připravuje žáky na provádění prací při údržbě, seřizování a opravách elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel. Žák ovládá používání měřících a diagnostických přístrojů, mechanického i elektronického charakteru, způsoby ručního zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním.
Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace umí vyhledávat závady, stanovit způsob jejich vyhledání a odstranění. Pro tyto činnosti umí zvolit vhodné montážní postupy a prostředky.
Ovládá výpočetní techniku používanou v řídících systémech. Je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje svého oboru. Ovládá předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.
Ve třetím ročníku žáci absolvují autoškolu a získají řidičské oprávnění skupiny B.

Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent oboru Autoelektrikář najde uplatnění převážně v autoservisech při diagnostice a opravách elektrických obvodů automobilů. Po získání praxe je schopen uplatnit se také v samostatném podnikání.

Na závěr studia žáci absolvují školení pro zkoušky elektrotechniků a získají odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: