33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářská výroba

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

 
Tříletý učební obor s nižšími nároky na studium s výučním listem

 

Název školního vzdělávacího programu: Truhlářská výroba

 
 1. Určeno zejména pro žáky vycházející ze základních škol se speciálním vzdělávacím programem a žáky vycházející z nižší než 9. třídy ZŠ. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, uspěšní absolventi získají výuční list. 

  Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
  Vstupní předpoklady žáků
  Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
  Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

  Charakteristika oboru
  Tříletý učební obor Truhlářská výroba poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zpracování dřevní hmoty, zhotovení jednoduchých truhlářských výrobků nebo jejich částí, kompletace základních výrobků truhlářské výroby, provádění jednoduchých oprav a renovací truhlářských výrobků.

  Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
  • četli výrobní výkresy stavebně-truhlářských výrobků a výkresy nábytku
  • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
  • stanovili způsoby uskladnění a manipulace materiálů, polotovarů a hotových výrobků
  • ručně opracovávali dřevo a ostatní materiály používané v oboru
  • samostatně seřizovali, obsluhovali dřevoobráběcí stroje a prováděli jejich základní údržbu
  • ručně i strojně prováděli základní truhlářské spoje
  • sestavovali a kompletovali truhlářské výrobky
  • prováděli základní pracovní operace povrchové úpravy dřeva
  • připravovali hotové výrobky k expedici


  Možnosti uplatnění absolventa
  Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících se strojním obráběním dřeva, po absolvování příslušné praxe je schopen vykonávat činnosti spojené se skladováním, výrobou a zpracováním dřevní hmoty. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, kde je důraz kladen na přesnost a pečlivost.
Projekt podporují: