33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

33-56-H/01 Truhlář

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Truhlář

 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Tříletý učební obor Truhlář poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro práci s návrhy a technickou dokumentací, zpracování konstrukční a technologické dokumentace pro zhotovení jednoduchých truhlářských výrobků nebo jejich částí, zhotovování základních výrobků truhlářské výroby, provádění výrobní kontroly a případně kontroly jakosti výrobků, a provádění oprav a renovací truhlářských výrobků. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
 • četli výrobní výkresy stavebně-truhlářských výrobků a výkresy nábytku
 • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
 • vhodně uskladňovali materiál, polotovary a hotové výrobky
 • ručně opracovávali dřevo a ostatní materiály používané v oboru
 • samostatně seřizovali a obsluhovali dřevoobráběcí stroje
 • ručně i strojně prováděli základní truhlářské spoje
 • sestavovali stavební truhlářské výrobky
 • sestavovali jednoduchý nábytek ze dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • kompletovali truhlářské výrobky
 • prováděli povrchové úpravy dřeva
 • připravovali hotové výrobky k expedici


Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s oborem truhlář. Po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s výrobou stavebně truhlářských výrobků a nábytku jak z masivu, tak také z materiálů na bázi dřeva. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s materiálem, nářadím a komponenty pro truhláře i v jiných oborech a činnostech, kde je důraz kladen na přesnost a pečlivost.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: