36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavitelství

36-47-M/01 Stavebnictví

 
čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

 

Název školního vzdělávacího programu

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství
Učební plán oboru ke stažení ZDE
 
 
Určeno pro: chlapce a dívky
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků:
splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře).
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika oboru

Pozemní stavitelství je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Studijní obor připravuje absolventy pro práci na projektování a realizaci staveb ve funkcích středních technických pracovníků. Zároveň připravuje žáky pro studium na vysoké škole technického směru zejména se zaměřením do oblasti stavebnictví.
V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí, zejména z matematiky, fyziky, výpočetní techniky a jazyků. Zároveň se studenti seznamují s odbornými předměty technické a technologické přípravy jako je odborné kreslení, deskriptivní geometrie, stavební materiály, pozemní stavitelství, poznávají techniku rýsování, důraz je kladen na technický projev.
Ve třetím a čtvrtém ročníku se zařazuje profilující okruh odborných předmětů, např. pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, geodézie, stavební konstrukce a stavební mechanika. Tím se vytváří konečný profil absolventa. Žáci se učí navrhovat kompletní projekty rodinných domů a staveb občanského vybavení v rámci předmětu konstrukční cvičení, které probíhá pomocí výpočetní techniky. V této oblasti je naše škola jednou z nejlépe vybavených škol v České republice. Možnost počítačového zpracování využívají žáci při praktické maturitní zkoušce z pozemního stavitelství. Jednotlivé prvky stavebních konstrukcí dimenzují žáci na základě znalostí z odborných předmětů stavební mechanika a stavební konstrukce. Významnou pomůckou pro řešení statických výpočtů a dimenzování ocelových a betonových konstrukcí je opět výpočetní technika s programovým vybavením na velmi vysoké úrovni.
V rámci ekonomických předmětů se žáci seznamují s legislativní přípravou při realizaci staveb a zároveň probíhá výuka tvorby rozpočtů, při které je opět využívána výpočetní technika. Všechny teoretické znalosti jsou provázány s praxí. Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do výrobních závodů. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent tohoto je schopen řídit stavební výrobu na pozici mistra, stanovovat koncepce technických řešení výstavby, řídit a usměrňovat technologické a pracovní postupy. Umí zpracovat projektovou dokumentaci staveb odpovídající náročnosti, vyhodnocuje a sjednocuje požadavky investora a dotčených orgánů státní správy.

Absolvent může dále studovat na jakémkoli typu vysoké či vyšší odborné školy.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,6% (77,9) 18,6% (39,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 24,9% (84,7) 15,5% (37,6) 2,2% (61,5%) 2,2% (38,5%)
2018 6,8% (63,2) 6,4% (30,2) 21,9% (71,4%) 26,0% (21,4%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 2,8% (45,5%) 2,3% (54,5%)
2016 21,3% (72,6) 17,1% (45,9) 35,6% (79,2%) 32,4% (20,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 0,7% (6) 17,5% (2,0) 2,2% (0%) 2,9% (25%)
2019 57,0% (54) 34,9% (30,9) 32,2% (66,7%) 19,5% (16,7%)
2018 38,5% (42) 23,0% (29,4) 36,0% (60%) 100% (0%)
2017 54,1% (49) 33,7% (37,5) 55,8% (71,4%) 39,5% (14,3%)
2016 24,6% (37) 20,8% (27,2) 31,1% (53,8%) 61,7% (7,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,9% (53) 37,5% (33,2) 7,6% (57,1%) 8,9% (4,8%)
2019 81,7% (62) 43,8% (37,5) 10,3% (57,9%) 4,5% (31,6%)
2018 11,0% (51) 19,8% (27,8) 18,5% (63,2%) 36,6% (15,8%)
2017 61,2% (60) 46,9% (45,9) 11,6% (55,6%) 6,3% (38,9%)
2016 4,0% (49) 22,4% (32,7) 31,4% (71,1%) 45,3% (15,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: