36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

36-52-H/01 Instalatér

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Instalatér

  Instalatér

 
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Tříletý učební obor Instalatér poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dostatečné množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění vnitřních potrubních rozvodů v budovách, osazování zařizovacích předmětů a montování armatur, montování a opravování rozvodů kanalizace, vodovodů a vytápění a připojování veškerých technických prvků, které souvisí s těmito rozvody. Cílem je také příprava pro instalatérské práce v oblasti plynárenství, zejména provádění montáží plynárenských rozvodů. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
 • četli stavební výkresy a orientovali se v projektové a technické dokumentaci
 • uměli zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko - ekonomickou nabídku zákazníkovi
 • orientovali se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem
 • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
 • ručně opracovávali materiál používaný v oboru (kovy a plasty)
 • spojovali potrubí z různého materiálu používaných v oboru
 • osazovali a připojovali zařizovací předměty (umyvadla, vany, sprchové kouty, záchodové mísy apod.)
 • prováděli rozvody vody a plynu
 • osazovali kanalizaci včetně napojení na zdroje odpadních vod
 • osazovali otopná tělesa a propojovali otopné systémy
 • seřizovali plynové spotřebiče
 • používali při montáži pouze řádně ověřené a certifikované výrobky


Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent je přípraven na výkon pracovních činností souvisejících s povoláním instalatér, po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací kanalizace, rozvodů vody, topení a plynu. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s instalatérským nářadím a materiálem.

V průběhu studia získají základní osvědčení „Pájení mědi“ a „Svařování plastů“, které je uznávané v celé EU.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: