36-56-H/01 Kominík

Kominík

36-56-H/01 Kominík

 
tříletý učební obor s výučním listem

 

Název školního vzdělávacího programu

Kominík

Kominík
Učební plán oboru ke stažení ZDE
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Odborné kompetence, získané v průběhu studia oboru Kominík, se skládají ze dvou na sebe navazujících okruhů.
1. Stavební základ
Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky potřebnými teoretickými znalostmi o stavebních objektech, jejich konstrukcích včetně používaných materiálů, ve kterých budou vykonávat kominické práce. V praktické části žáci získávají manuální dovednosti související se znalostmi stavebních materiálů a použití při realizaci stavebních objektů, zejména se zaměřením na konstrukce souvisejícími s kominickými pracemi.
2. kominické práce
Obsah tohoto okruhu vymezuje požadované výsledky vzdělávání potřebné k osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro zvládnutí technologických procesů při provádění kominických prací až po revize a speciální technologické postupy. V praktické části se jedná zejména o základy ručního opracování kovů, připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, návrhy a realizaci spalinových cest, čistění spotřebičů a spalinových cest, měření složení spalin, tahu komínu včetně návrhů a řešení drobných oprav kouřových cest a lokálních vytápěcích zařízení na tuhá paliva.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
 • četli stavební výkresy a orientovali se v projektové a technické dokumentaci
 • dovedli pořídit náčrty a jednoduché stavební výkresy
 • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
 • ovládali technologické postupy při čistění průduchů komínů a kouřovodů
 • připojovali na spalinovou cestu spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva
 • navrhovali parametry komínových vložek
 • navrhovali parametry vícevrstvých komínů a prováděli jejích montáž
 • čistili lokální spotřebiče paliv na pevná a kapalná paliva
 • prováděli technické kontroly a čistili spalinové cesty, upozorňovali na možná požární rizika
 • čistili a prováděli technické prohlídky kotlů ústředního vytápění a technologických spotřebičů
 • měřili a vypočítávali tah, odstraňovali tahové závady a ucpávky v průduších
 • měřili složení plynných spalin a vyhodnocovali naměřené hodnoty
 • prováděli drobné opravy lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva
 • opravovali a upravovali komíny a jejich příslušenství.


Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací, sanacemi, čistěním a kontrolou spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: