36-64-H/01 Tesař

Tesař

36-64-H/01 Tesař

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Tesař

Videoukázka přípravy, uplatnění a další informace
Žáci tohoto učebního oboru mají možnost se stát smluvními žáky stavební firmy METROSTAV
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Tříletý učební obor Tesař poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění základních tesařských prací na pozemních stavbách, tj. zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech včetně osazování střešních oken, zhotovování konstrukcí dřevěných pozemních staveb a vykonávání pomocných tesařských konstrukcí jako je roubení, podskružení, stavba lešení.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
  • četli stavební výkresy a orientovali se v technické a projektové dokumentaci
  • ručně opracovávali dřevo a ostatní materiály používané v oboru
  • vykonávaly základní tesařské práce
  • sestavovali a kompletovali stavební tesařské konstrukce
  • samostatně seřizovali, obsluhovali dřevoobráběcí stroje a prováděli jejich základní údržbu
  • samostatně obsluhovali dřevoobráběcí stroje
  • montovali, demontovali a skladovali lešení
  • sestavovali ostatní jednoduché tesařské konstrukce


Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s oborem tesař. Po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s výrobou stavebních tesařských výrobků, stavbou lešení a výrobou jednoduchých dřevěných konstrukcí. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s materiálem, nářadím a komponenty pro tesaře i v jiných oborech a činnostech, kde je důraz kladen na přesnost a pečlivost.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: