36-67-H/01 Zedník

Zedník, obkladač

36-67-H/01 Zedník

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Zedník, obkladač

Videoukázka přípravy, uplatnění a další informace 
Žáci tohoto učebního oboru mají možnost se stát smluvními žáky stavební firmy METROSTAV
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Tříletý učební obor Zedník, obkladač poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zhotovování jednoduchých technických náčrtů a skic, pro samostatné vyzdívání zdiva z různých materiálů, provádění vnitřních a vnějších omítek, provádění jednoduchých izolatérských, betonářských, železářských, kladečských a obkladačských prací. Dalšími aktivitami je osazování výrobků přidružené stavební výroby, provádění dokončovacích prací na stavbách, provádění základních prací při opravách a rekonstrukcích budov, provádění suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
 • četli stavební výkresy, orientovali se v technické dokumentaci
 • znali vlastnosti stavebních materiálů a jejich použití v oboru
 • ručně opracovávali materiály používané v oboru
 • přejímali a skladovali stavební materiál
 • připravovali nářadí pro stavební činnosti zedníka
 • vykonávali základní zednické činnosti
 • rozměřovali, zakládali a stavěli stavební konstrukce
 • stavěli a demontovali lehká stavební lešení
 • armovali a betonovali jednoduché betonové konstrukce
 • prováděli obklady a dlažby
 • prováděli stavební práce spojené s rekonstrukcemi a sanacemi staveb


Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s oborem Zedník. Po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené se stavební výrobou u stavebních firem i při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s materiálem, nářadím a komponenty pro stavební práce.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: