53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Charakteristika:

Studijní obor určen pro chlapce a dívky

Délka a forma: 4 roky, denní

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky a kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů.

 

Uplatnění absolventa:

  • Ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči
  • jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče
  • pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Předměty – teoretické vyučování:

Všeobecné předměty                                            Odborné předměty

Český jazyk a literatura                                            Somatologie

Cizí jazyk I.                                                                Ošetřovatelství

Cizí jazyk II.                                                               Biologie

Občanská nauka                                                       První pomoc

Dějepis                                                                      Psychologie a komunikace

Matematika                                                               Patologie, epidemiologie a hygiena

Fyzika                                                                        Ošetřování nemocných

Tělesná výchova                                                      Klinická propedeutika

Informační a komunikační technologie                  Základy klinických oborů

Ekonomika

 

Odborná praxe:

  • Ošetřování nemocných probíhá v Nemocnici a poliklinice Česká Lípa, a.s.

Projekt podporují: