41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Zemědělec - farmář

STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Charakteristika:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky a kritérií přijímacího řízení.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je Vysvědčení o závěrečné zkoušce a Výuční list. Absolvent získává Europass.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povolání zemědělec - farmář a chovatel zvířat, soukromý zemědělec. Vykonává činnosti související s rostlinnou a živočišnou výrobou, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky.
  • Dále se může uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných zbytků a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech a v logistice a dopravě.
  • Absolvent získá řidičské oprávnění na traktor a osobní a nákladní vozidlo a možnost oprávnění obsluhy motorové řetězové pily a křovinořezu. Kurz na ochranu rostlin I.

 

Předměty – teoretické vyučování  (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Všeobecné předměty                                         Odborné předměty

Český jazyk a literatura                                         Technická zařízení a doprava

Cizí jazyk                                                                 Pěstování rostlin

Občanská nauka                                                     Chov zvířat

Fyzika

Chemie

Biologie a ekologie

Matematika

Tělesná výchova

Informační a komunik. technologie

Ekonomika

 

Odborný výcvik – praktické vyučování:

  • Probíhá ve školních dílnách, na školních polích a u smluvních partnerů (např. ZOD Brniště).
  • Možnost individuálního odborného výcviku, např. na rodinných farmách.
  • Po úspěšném ukončení studia je možnost pokračování na dvouletém maturitním nástavbovém studiu Podnikání 64-41-L/51 
Projekt podporují: