79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Na cestě poznání

 • všeobecné, čtyřleté studium
 • informační a výpočetní technika se vyučuje 4 roky, ve čtvrtém ročníku volitelný předmět programování
 • cizí jazyky – angličtina, němčina
 • od 2. ročníku postupně volitelné předměty – latina, společenskovědní seminář, cvičení z matematiky, ekonomický blok, konverzace v anglickém i německém jazyce, literární seminář, jazykovědní seminář
 • gymnázium je vhodné zejména pro ty, kteří se chtějí věnovat po maturitě studiu na VŠ nebo na vyšší odborné škole
 • počet studentů ve třídě 10 – 14

Absolvent by v souladu s požadavky gymnaziálního vzdělávání měl:

 • být schopen samostatně se učit (měl by znát různé techniky učení), své znalosti a dovednosti dál rozvíjet při vysokoškolském či vyšším odborném studiu a chápat nutnost celoživotního vzdělávání
 • disponovat všeobecným přehledem o poznatcích ze základních oborů lidského vědění, být osobností s kritickým myšlením a schopností sebereflexe
 • být schopen řešit problémy, pracovat samostatně i v týmu, být důsledný, vytrvalý a předvídavý
 • dokázat vyjádřit a obhájit vlastní názor, naslouchat názorům ostatních, zvládnout prostředky komunikace v rámci možností daných formou zdravotního postižení
 • být samostatnou, otevřenou osobností s vědomým hodnotovým systémem a potřebnou mírou tolerance
 • mít pocit sounáležitosti se společností a prostředím, v nichž žije, úctu k životu, respekt k právům druhých a schopnost hájit svá práva
 • dokázat používat moderních kompenzačních pomůcek a technologií, být samostatný a nezávislý v dalším studiu, profesním i soukromém životě
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 3,4% (71,1) 3,0% (27,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 17,7% (82,6) 9,6% (58,3) 4,8% (75%) 100% (0%)
2016 64,6% (92,6) 46,9% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,9% (80) 52,2% (65,4) 4,4% (83,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 45,1% (74) 43,3% (69,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 68,1% (78) 95,2% (81,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: