53-41-M/03 Praktická sestra
  • Čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
  • Studium oboru praktická sestra vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent je připraven poskytovat preventivní a ošetřovatelskou péči  dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a také v zařízeních sociální péče a služeb, např. v  léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro seniory apod.

Projekt podporují: