53-43-M/01 Laboratorní asistent
  • Čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
  • Studium oboru laboratorní asistent vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní především v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní služby, patologie - histologie, mikrobiologie, genetiky, imunologie, toxikologie a jiných klinických laboratořích. Tyto laboratoře mohou být součástí státních i soukromých zdravotnických zařízení.

Na základě odborné způsobilosti se absolventi uplatní i v jiných laboratorních oborech např. v laboratořích hygienických stanic, v laboratořích vodohospodářských, potravinářských a při práci ve výzkumných ústavech. 

Projekt podporují: