36-47-M/01 Stavebnictví

Inženýrské stavby

Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb. Obor má čtyři zaměření: pozemní stavitelství, stavební obnova, vodohospodářské stavby a dopravní stavby. Ve společných částech všech zaměření se žáci seznámí se zásadami zobrazování v technických výkresech a se stavební dokumentací, naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií), poznávat, využívat i zkoušet vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce, při geodetických měřeních získají potřebné měřické dovednosti. Dále jsou žáci připravováni na činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku. Zaměření pozemní stavitelství: žáci jsou připravováni na navrhování a realizaci, případně rekonstrukci nebo adaptaci objektů pozemních staveb. Mají znalosti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení. Zaměření stavební obnova: žáci jsou připravováni pro uplatnění zaměřené zejména na rekonstrukce a údržby obytných, průmyslových, zemědělských staveb a staveb občanského vybavení, na modernizace bytových fondů, na průzkumy staveb a na údržbu a obnovu staveb památkově chráněných. Získávají základní znalosti z oblasti architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů. Zaměření vodohospodářské stavby: žáci jsou připravováni na navrhování, údržbu a provozování vodohospodářských a vodních staveb a zařízení tzn. na vodovodní sítě a úpravu vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úpravu toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků, získávají základní znalosti z oblasti geologie a hydrologie. Zaměření dopravní stavitelství: žáci jsou připravováni na uplatnění v navrhování, realizaci a údržbě dopravních staveb, to znamená projektování a údržby silnic, dálnic, inženýrských staveb spjatých s dopravou (mosty a tunely), v oblasti výstavby a rekonstrukcí železničních sítí. Získají znalosti o výstavbě letišť, o geologických a hydrologických podmínkách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (86,3) 39,8% (49,3) 11,8% (89,5%) 100% (0%)
2019 49,2% (91,1) 40,9% (51,6) 49,2% (90,5%) 43,6% (9,5%)
2018 41,6% (77,9) 46,1% (50,9) 42,9% (83,3%) 38,4% (16,7%)
2017 66,5% (83,7) 64,2% (64,9) 33,0% (80%) 27,4% (20%)
2016 88,4% (90,5) 67,6% (69,9) 63,9% (89,5%) 60,2% (10,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,1% (53) 59,1% (42,5) 85,4% (96,4%) 100% (0%)
2019 57,0% (54) 63,8% (42,7) 53,0% (82,1%) 26,2% (10,3%)
2018 55,9% (48) 59,0% (43,3) 59,6% (75%) 44,7% (9,4%)
2017 82,6% (56) 74,4% (49,3) 65,7% (75%) 40,7% (13,9%)
2016 62,3% (50) 58,5% (44,1) 61,7% (75,6%) 31,7% (17,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 37,1% (33,1) 48,2% (86,4%) 100% (0%)
2019 52,2% (58) 42,4% (37,1) 40,6% (77,8%) 37,5% (9,9%)
2018 35,7% (56) 44,1% (36,0) 53,3% (80%) 48,0% (12%)
2017 29,5% (55) 25% (39,8) 36,6% (73,6%) 33,9% (16,7%)
2016 48,9% (60) 17,0% (0) 34,5% (72,3%) 47,5% (15,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: