82-41-M/11 Design interiéru

Design interiéru

4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou
 
Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslení, malování, modelování), ve kterých tvoří věcné studie lidské figury, přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a grafických technik. Naučí se způsoby zpracováni technické dokumentace. Ovládnou zásady konstrukčního řešení a technické přípravy výroby a využívají je při navrhováni v 3D programech. Na počítači zpracovávají technická výkresy a konstrukční řešeni typických i atypických objektů, kompletů, občanských i veřejných interiérů. Při zpracování konstrukční dokumentace používají grafický software (2D, 3D). Výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné tvorbě návrhů náročných interiérových celků, nebo jejich části, včetně doplňkového vybavení. V odborných dílnách pak zhotovují podle výtvarného návrhu prototyp. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály. Provádět jejich povrchové úpravy a používat příslušná zařízeni, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendů interiérového designu. Při tvorbě využívají informační technologie a běžňě pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.
 
Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností zaměřených na design v interiéru, využití skleněných prvků v interiéru a architektuře včetně jeho doplňků a jejich realizace. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v týmech designerských interiérových studií a ateliérů. Uplatní se i v poradenských činnostech designera nebo v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,3% (72,6) 17,3% (32,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 13,3% (56,8) 20% (22,7) 26,7% (80%) 100% (0%)
2018 35,2% (66,3) 45,1% (40,1) 8,5% (53,8%) 4,2% (46,2%)
2017 42,0% (68,4) 33,3% (41,4) 18,8% (63,2%) 21,7% (21,1%)
2016 27,7% (68,4) 43,1% (49,2) 13,8% (60%) 40% (15%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64% (58) 50,7% (36,3) 46,7% (77,8%) 100% (0%)
2019 34,2% (54) 19,7% (28,3) 22,4% (60%) 100% (0%)
2018 63,4% (60) 42,3% (34,4) 12,7% (53,8%) 4,2% (46,2%)
2017 87,0% (65) 79,7% (54,4) 29,0% (68,4%) 17,4% (21,1%)
2016 60% (62) 29,2% (0) 60% (81,8%) 41,5% (13,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: