82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Design skla

Škola nabízí ke studiu šest sklářských specializací:

DESIGN TECHNICKODEKORATIVNÍHO SKLA A FIGUREK

Design technickodekorativního skla a figurek je specifickým oborem sklářské školy i železnobrodského regionu. Sochař Jaroslav Brychta položil jeho základy již v počátcích sklářské školy (1920) a postupně je přenesl i do železnobrodského průmyslu. Výuka dnes reprezentuje snahy navázat na tradice a zároveň směřuje k modernímu pojetí interiérového designu dekorativního, užitého, nápojového i osvětlovacího skla. V tomto směru napomáhají škole externí partneři z několika významných místních firem.

Studenti jsou vedeni ke studiu designu v širším spektru uplatnitelnosti boritokřemičitého skla i klasické figurkářské práce. Znalosti počítačové grafiky ve 2D a 3D programech využívají k tvorbě profesních portfolií pro účely dalšího studia na vysokých školách nebo k profesní dráze designéra. Technické a technologické znalosti v oboru a řemeslná zručnost jim také umožňují založit vlastní živnost a provozovat figurkářskou dílnu.

BROUŠENÍ A TAVENÁ PLASTIKA

Broušení a tavení skla ve formě jsou jedinečné techniky umožňující studentům realizovat umělecké a dekorativní skleněné objekty i užitkové sklo podle svých vlastních návrhů. Studenti se učí plasticky dekorovat povrch skla, zušlechťovat ho broušením a leštěním a vytvářet nejen klasické řezy, ale i sklo hranovat. Absolventi si ze studia odnášejí řemeslnou schopnost samostatně navrhovat a realizovat výtvarně náročné dekory a tvarovat reliéfy a plastiky. Umějí pracovat s výrobními prostředky, jako jsou ruční brusky, brusné kuličské a hladinářské stroje, různé druhy brousicích kotoučů a další stroje a zařízení. Ze školy si zároveň odnášejí znalosti a dovednosti v oblasti technologie tavení skla ve formě, což je technologie, která byla v novodobých dějinách objevena právě v Železném Brodě. Žáci se učí ovládat související pracovní postupy přípravy modelu a zhotovení formy. Mohou tak navázat na proslulost děl české tavené skleněné plastiky, která zaujímají přední místa v galeriích a muzeích moderního umění po celém světě. Povolání mohou absolventi vykonávat například v brusírnách sklářských provozů, nebo ve vlastních sklářských ateliérech v rámci soukromého podnikání. Jsou také velmi dobře připraveni ke studiu na různých typech vysokých škol.

HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA

Sklářská huť je pomyslným srdcem školy. Setkávají se zde všechny zákonitosti procesů tvarování skla za tepla. Jejich výslednice také poskytují základní východiska tvorby pro ostatní sklářské obory. Práce s plnou hmotou skla a s volně tvarovaným sklem se stala charakteristickými znaky tohoto oboru už od jeho založení (1964) a patří mezi přednosti, kterými se naše škola zásadně odlišuje od ostatních. Součástí výukového programu je nejen navrhování nápojového skla a dalších užitkových předmětů, ale také tvorba skleněných plastik. Studenty během čtyřleté výuky provází logický sled studia přírody, anatomie lidského těla, znalostí proporčních vztahů těles a tvarů, počítačové grafiky v 2D a 3D modelování a osvojování znalostí užitého a interiérového designu a moderní architektury. Stabilní řemeslné základy tvarování skla na huti studenti využívají ke své další profesní designérské dráze i při studiu na vysokých školách nebo působení v zahraničí. Přes značnou náročnost oboru, technologickou i řemeslnou, se absolventi po letech vracejí vybaveni novými zkušenostmi a hrdě se ke „své huti“ hlásí.

RYTÉ A RELIÉFNÍ SKLO

Technika rytí patří mezi nejstarší techniky zušlechťování skla. Zabývá se především reliéfním zpracováním skla, přičemž využívá jeho optických vlastností. Přestože je pro tento obor důležité navazování na slavnou tradici, současná doba mu přináší řadu atraktivních možností rozvoje v aplikaci nových technologií. Umožňuje realizaci nepřeberného množství inovací, které mohou rytí, jakožto unikátní a nenahraditelnou techniku, vhodně obohacovat. Často
se využívá kombinace rytí s příbuznou technikou broušení, ale také s pískováním skla nebo doplňováním malířskými barvami a pokovováním. Posouvají se tak možnosti vytváření objektů nejen coby užitkových předmětů, ale především jako uměleckých unikátů, které si žádají nároční zákazníci po celém světě. Absolvent oboru dokáže vytvořit drobnou rytou skleněnou plastiku nebo realizovat rytiny od dekoračních motivů po náročné figurální kompozice s propracovanými detaily. Rytina se aplikuje pomocí měděných, karborundových, elektro-korundových a diamantových rotujících kotoučků. Rytí skla přes tento výčet patří, co se týče provozu dílny, k nejméně nákladným sklářským oborům. Přidanou hodnotu rytého objektu tvoří na čas a preciznost náročná práce rytce. Absolvent ryteckého ateliéru získané dovednosti a znalosti zužitkuje ve sklářských dílnách a ateliérech, rodinných firmách či při studiu na vysoké škole.

MALBA A DEKOR

Žáci tohoto ateliéru vytvářejí malby a dekory na užité tvary a autorské objekty. Navrhují a realizují interiérové soubory, vázy, talíře, sklenice, závěsné objekty nebo objekty z plochého skla. Některé návrhy od nich vyžadují přípravu v počítačových grafických programech, jiné se zakládají na ruční malbě či kresbě. Jednotlivá témata studenti dostávají zadávána tak, aby byla pestrá a aktuální, poskytovala dostatečný prostor pro uplatnění invence a fantazie a rozvíjela jejich malířské a grafické myšlení. Vždy je zohledňována individualita žáka a podporována chuť experimentovat a nacházet nová řešení. Během studia se žáci seznamují s klasickou malbou sklářskými vypalovacími barvami, malbou drahými kovy, se stříkáním dekoratérskou pistolí, pískováním a dalšími technikami, které mohou vzájemně kombinovat. Při realizaci návrhů dochází ke spolupráci s externími firmami a dodavateli, pro které studenti připravují technické výkresy. Studenti se s chodem sklářských firem seznamují také formou exkurzí a odborných praxí. Studentská díla reprezentují školu na výstavách a soutěžích zaměřených na kvalitní řemeslo a design. Absolventi ateliéru se úspěšně hlásí na vysoké školy, nacházejí atraktivní zaměstnání nebo se věnují podnikatelské činnosti.

DESIGN ŠPERKU, BIŽUTERIE A MÓDNÍCH DOPLŇKŮ

Studenti oboru jsou vedeni k tvorbě originálního designu a k osobitému přístupu k současnému šperku, bižuterii a módním doplňkům. Studium v nich podporuje úctu k řemeslu a tradici stejně jako chuť k hledání nových cest a touhu experimentovat. Výtvarná průprava se zaměřuje na osvojení výtvarných technik, jako je kresba, malba a modelování. Součástí studijního programu je také rozvíjení dovedností v klasickém i elektronickém navrhování pomocí profesionálních 2D a 3D grafických programů.

Studenti se seznamují s vývojem nových technologií, materiálů, aktuálním děním v oboru a současnými trendy. Během studia ovládnou širokou škálu technik výroby šperku a seznámí se s rozsáhlým spektrem přírodních či syntetických materiálů, a jsou tak schopni aplikovat získané znalosti při vývoji vlastních návrhů a jejich následné realizaci. Přirozenou součástí studijního programu jsou také designérské soutěže a spolupráce s oděvními návrháři. To vše budoucím absolventům pomáhá k přijetí na vysoké školy, v uplatnění v zajímavém zaměstnání či v samostatném podnikání.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (79) 44% (42,0) 29,3% (88,2%) 100% (0%)
2019 45% (79,0) 48,3% (40,5) 58,3% (90,5%) 100% (0%)
2018 12,7% (60,5) 9,9% (22,3) 23,9% (65%) 100% (0%)
2017 65,2% (75,8) 42,0% (46,0) 36,2% (75%) 39,1% (12,5%)
2016 32,3% (69,5) 23,1% (43,1) 13,8% (60%) 43,1% (13,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92% (68) 93,3% (55,7) 78,7% (88,2%) 100% (0%)
2019 34,2% (54) 35,5% (35,0) 82,9% (90,5%) 100% (0%)
2018 2,8% (43) 7,0% (21,1) 11,3% (50%) 100% (0%)
2017 21,7% (53) 24,6% (40,1) 31,9% (68,8%) 40,6% (12,5%)
2016 21,5% (56) 29,2% (0) 15,4% (60%) 43,1% (13,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: