28-46-M/01 Technologie silikátů

Technologie skla

V současné době je železnobrodská sklářská škola jedinou vzdělávací institucí v ČR, která nabízí tento studijní obor. Studium technologie skla je podpořeno finančním stipendiem, které poskytuje firma Preciosa a.s.

Studium trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou. Obor se otevřel na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu. Studenti se důkladně seznámí se základními vlastnostmi skla, jeho tvarováním i jeho zušlechťováním. Během studia budou spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků.

Kritéria pro přijetí

  1. Jednotné testy (český jazyk, matematika, všeobecné předpoklady) – 75%
  2. Hodnocení ZŠ v předmětech matematika, fyzika, chemie – 15%
  3. Pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, dalších studijních a zájmových aktivitách – 10%

Maximální počet přijímaných uchazečů je 8. Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Technologie silikátů, 28-46-M/01. Součástí přijímacího řízení jsou testy Cermat. Uchazeči, kteří jsou zařazeni mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny (je nutné přiložit k přihlášce).

Ke studiu přijímáme i starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Starší uchazeči mohou žádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku. Pro první kolo přijímacího řízení se předkládá přihláška řediteli střední školy, do které se uchazeč hlásí do stanoveného termínu.

 Uplatnění absolventa

Zejména v oblasti sklářské výroby při výkonu povolání sklářský technik nebo na pozicích technolog a technický manažer provozu. Uplatnění najde také v odborných laboratořích, ve výzkumu a správním úseku. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysokých školách technického a univerzitního směru, VŠCHT Praha, TU Pardubice, TU Liberec...

Projekt podporují: